Zoeken naar kunst

 1. z.t.
 2. z.t.
 3. z.t.
 4. DE BEKER
 5. HET STAAT GESCHREVEN
 6. .
 7. DE VAL
 8. z.t.
 9. Man in deuropening + Opstapeling wielen
 10. z.t.
 11. z.t.
 12. z.t.
 13. Bombus terrestris
 14. z.t.
 15. z.t.
 16. z.t.
 17. z.t.
 18. z.t.
 19. Mythima albipuncta
 20. Vespula vulgaris
 21. Mus musculus domesticus
 22. z.t.
 23. z.t.
 24. z.t.
 25. omhelsing
 26. Tipula maxima
 27. mond VIII
 28. mond VII
 29. mond VI
 30. mond V
 31. mond IV
 32. mond III
 33. oog IV
 34. oog III
 35. oog II
 36. oog I
 37. mond I
 38. Sturnus vulgaris
 39. Pyrrhula pyrrhula
 40. geen titel
 41. Bagage flower
 42. Miss Kitty I
 43. speeltuin
 44. komma
 45. Stang
 46. Het nieuwe appelspel
 47. cebras
 48. Ster
 49. Amsterdam